Ενώ, ‘καλπάζει΄ο κορωνοϊός σε όλη τη χώρα και οι κυβερνητικοί αρμόδιοι κάνουν ανακοινώσεις για αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας των πολιτών και για πρόστιμα, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση στέλνει αντιφατικά μηνύματα προς την κοινή γνώμη, αυξάνοντας τον επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών στα πλοία της ακτοπλοΐας! Με πιό απλά λόγια, καταργούνται ουσιαστικά στην πράξη οι περιορισμοί, που επέβαλαν στους πλοιοκτήτες να ταξιδεύουν τα πλοία τους με μέγιστο αριθμητικό όριο επιβατών το 50% της χωρητικότητας του κάθε πλοίου! Τώρα, καθιερώνεται, ως μέγιστο όριο το 80%, το οποίο στην πράξη είναι βέβαιον ότι θα ‘τιγκάρει’ τα πλοία της ακτοπλοΐας με κόσμο, όλες τις μέρες του Αυγούστου και πιθανώς και του Σεπτεμβρίου!

Μα, θα πεί κανείς: Τι θα μπορούσε να γίνει, από τη στιγμή, που υπάρχει ζήτηση εισιτηρίων και δεν βρίσκονται θέσεις μέσα στον Αύγουστο, λόγω του περιορισμού της πληρότητος κατά 50%, που ίσχυε μέχρι χθες; Τι το απλούστερο! Έπρεπε να αυξηθούν τα δρομολόγια των πλοίων, τουλάχιστον τον Αύγουστο! Αντί, όμως, να ακολουθηθεί αυτή η λύση της κοινής λογικής, προφανώς για να μη θιγούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών της ακτοπλοΐας, η κυβέρνηση προτίμησε να ‘τιγκάρει’ τα πλοία με κόσμο, παραβλέποντας τους πολύ σοβαρούς κινδύνους, που δημιουργούνται, για τη δημόσια υγεία, λόγω κορωνοϊού!

διαφ.

Πιό αναλυτικά η απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές

1. α) Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, διασφαλίζεται στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινό-ντων σε αυτά.

διαφ.

β) Στα πλοία της περ. (α), η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

γ) Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων στα επιβατηγά – οχηματαγωγά -ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα, διασφαλίζεται η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο:

α) του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνεται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο.

β) του 50% εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (α).

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www. ynanp.gr/el/).

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας, καθώς και των μέτρων της παρ. 3, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

5. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 27.

Πηγή: europost.gr